ALL JAPAN RANCHU SHOW 2010
HIBIYA PARK, TOKYO

TOSAI

East Ozeki
Ogi Tani : Ibaraki

West Ozeki
Murakami Syuuzou : Osaka

Tategyouji
Mita Yasuyuki : Aichi

East Torishimari
Takeshita Yoshikazu : Ehime

West Torishimari
Saki Hidemitsu : Kanagawa

East Sekiwake
Mita Yasuyuki : Aichi

West Sekiwake
Narita Humio : Hukushima

East Komusubi
Mita Yasuyuki : Aichi

West Komusubi
Kageyama Shigeru : Shizuoka

East Kanjinmoto
Tashiro Shirou : Okayama

West Kanjinmoto
Matsumoto Yoshimi : Ehime